Photo Galleries

Home | Photo Galleries

Photos of the Lake Sarez. Sarez Lake is a lake in Rushon District of Gorno-Badakhshan province, Tajikistan. Length abou…

View Album